Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська Міська Рада. Місцева програма «Питна вода міста Сватове» на 2011 - 2020 роки


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України Повернутись на сторінку Програми Сватівської Міської Ради

Місцева програма «Питна вода міста Сватове» на 2011 - 2020 роки

 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Місцева програма «Питна вода міста Сватове» на 2011-2020 роки» (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» і статті 3 Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки».

Забезпечення населення міста Сватове питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в місті внаслідок низької якості питної води;

незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення м. Сватове

застосування застарілих технологій і обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення м. Сватове ;

високою енергоємністю централізованого водопостачання і водовідведення;

обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання й водовідведення м. Сватове.

Розділ II
СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

Водопостачання та водовідведення в м. Сватове здійснює Сватівська дільниця Старобільського управління ТОВ «Луганськвода». У господарському віданні підприємства водопровідно- каналізаційного господарства на території міста Сватове перебуває 29,9 км. мереж водопостачання,19.9 мереж водовідведення, 3 артезіанські свердловини, каналізаційні очисні споруди, насосна станція та 4 каналізаційні насосні станції.

В той же час на території м. Сватове є безгосподарними водопровідні мережі по вул. ім. Макарова, ім.М.Жилкіна, ім.Говорова, кв.Будівельників, пл. Радянській, вул. Ветеринарній, пров.Путієць, вул. ім. Гагаріна, вул. Молодіжній, вул. ім. Гоголя., вул. Садова, вул.Стадіонна та вул. Підсонячній загальною довжиною 12,45км. Безгосподарними є каналізаційні мережі попл. Радянській, пл. Привокзальній та кв. Залізничників м. сватове загальною довжиною 3,35км.

На даний час наявні водопровідні мережі можуть цілком забезпечити потреби міста в питній воді в повному обсязі але з якістю, що не відповідає державним стандартам. Їх амортизація складає 60 - 75 %, а в деяких місцях 100 %. Заміни чи санації вимагають 48 % трубопроводів і мереж.

Зношеність водопровідних мереж тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров'я населення м.Сватове, обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних факторів.

Крім цього на діючих водозаборах збільшився рівень мінералізації та жорсткості води. Це викликано підвищенням рівня підземних вод у результаті неконтрольованих процесів підтоплення території м. Сватове ґрунтовими водами.

Через це значна частина води,що збирається з підземних джерел не відповідає вимогам ДОСТу 2874-82.

Низька середня тривалість життя та висока смертність у м. Сватове певною мірою пов'язана із споживанням недоброякісної питної води.

Діючи тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення м. Сватове не відшкодовують витрат Сватівській дільниці Старобільського управління ТОВ «Луганськвода» на виробництво, не враховують інвестиційної складової та не дозволяють розвивати водопровідно-каналізаційне господарство міста з застосуванням сучасних технологій, що обумовлює поступовий його занепад .

Тому проблема водопостачання населення м. Сватове питною водою належної якості має стратегічне значення і потребуює комплексного вирішення.

Розділ III
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращання забезпечення населення м. Сватове питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішення завдань щодо:

попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

контролю якості питної води;

розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення;

розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання та водовідведення;

розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Розділ IV
НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсоенергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;

захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

розчищення русла р. Красна;

укріплення берегів річок Красна,Хорино і Сватівського водосховища;

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення м. Сватове передбачає:

будівництво та реконструкцію водопровідних споруд, мереж водопостачання та водовідведення;

реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

облаштування систем доочистки питної води;

будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

запобігання аваріям на підприємстві питного водопостачання та водовідведення.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки.

Розділ V
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На першому етапі (2011 - 2015 роки) передбачається:

розширення овиконання робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення міста, а також з охорони та покращання стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування систем питного водопостачання і водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

забезпечення проведення державного моніторингу вод і державного обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

На другому етапі (2016 - 2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення м. Сватове якісною питною водою і в достатній кількості.

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємства питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємства водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та Сватівською міською радою.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють виконавчий комітет Сватівської міської ради спільно з Сватівською РДА.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми, з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються, здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів обласного бюджету;

коштів міського бюджету відповідно до даної Програми в порядку, встановленому законом;

інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;

удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» Сватівська міська рада спільно з Сватівською РДА щорічно надає обґрунтувані пропозиції управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації по фінансуванню заходів даної Програми з держбюджету для подальшого подання їх центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства з мето включення їх до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку та проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Кошти міського бюджету можуть використовуватися на підтримку таких заходів:

реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення;

співфінансування заходів Програми, що фінансуться з державного бюджету;

роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві;

благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;;

розчищення русла р. Красна;

на інші заходи з поліпшення водопостачання та водовідведення м. Сватове ;

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Країні» виконавчий комітет Сватівської міської ради та Сватівська міська рада .

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про охорону навколишнього природного середовища".

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

Розділ IX
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

населення міста, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

впровадження на підприємстві питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

підвищення ефективності функціонування підприємства питного водопостачання та водовідведення;

зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

Повернутись на сторінку Програми Сватівської Міської Ради

 

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.