Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України 

Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік

 

Розділ ІІІ. Основні пріоритети та напрями забезпечення економічного і соціального розвитку міста Сватове на 2009 рік

3.1. Основні пріоритети економічного і соціального розвитку міста на 2009 рік.

    Аналіз сучасного cтану, тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку міста дає підстави виділити пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку на 2009 рік.
    Головною метою соціально-економічного розвитку міста є забезпечення стійкого підвищення добробуту та високої якості життя теперішнього та майбутніх поколінь на основі динамічного розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки міста, комплексного вирішення екологічних проблем.

До пріоритетних напрямів розвитку міста належать:

1. Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону
    Структурна перебудова є найважливішим напрямом трансформації економіки міста. Ця перебудова покликана подолати накопичені за багато років глибокі структурні деформації. Сутність оновлення у тому, щоб структура економіки була адекватна:
- реальним потребам внутрішнього та зовнішнього ринків,
- можливостям ресурсної бази (з урахуванням екологічних вимог);
- сучасним прогресивним технологіям;
- соціальним вимогам до праці.
    Головним пріоритетом структурних перетворень у регіоні повинна стати технологічна перебудова промисловості на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки. З метою ліквідації галузевих диспропорцій у розвитку промисловості потрібно нарощувати потужності легкої та металугрійної промисловості. Необхідним є поліпшення коопераційних зв'язків, забезпечення сприятливих умов для залучення зовнішнього капіталу й інвестицій, створення сприятливих умов розвитку ефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, створення умов для комплексного розвитку території міста, розв’язання соціальних проблем.

2. Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом
    Необхідно спрямувати зусилля на зростання інноваційного потенціалу економіки регіону. Прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу є можливим лише завдяки впровадженню світових та вітчизняних науково-технічних досягнень
    Основою інноваційного розвитку міста повинно стати ефективне використання інтелектуальних та професійних можливостей жителів.
    Успішний перехід економіки регіону на шлях інноваційного розвитку потребує, передусім, посилення регулюючої ролі органів влади в цьому процесі.

    Головним пріоритетом структурних перетворень у регіоні повинна стати технологічна перебудова промисловості на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки. З метою ліквідації галузевих диспропорцій у розвитку промисловості потрібно нарощувати потужності легкої та металугрійної промисловості. Необхідним є поліпшення коопераційних зв'язків, забезпечення сприятливих умов для залучення зовнішнього капіталу й інвестицій, створення сприятливих умов розвитку ефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, створення умов для комплексного розвитку території міста, розв’язання соціальних проблем.

3. Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва
    Економічний розвиток в умовах соціально орієнтованої економіки є результатом поєднання визначальних чинників – приватної підприємницької ініціативи та вільної ринкової конкуренції між суб’єктами господарювання. Стимулювання їх розвитку стає однією з найважливіших передумов економічного зростання.
    Зусилля будуть спрямовані на створення сприятливого бізнес-клімату, залучення іноземних інвестицій.

4. Реформування житлово-комунального господарства.
    Ключовим завданням розвитку економіки є необхідність впровадження житлово-комунальної реформи. Вона має забезпечити демонополізацію, конкуренцію та розвиток галузі, проведення нової тарифної політики та захист прав споживачів послуг, надання комунальних послуг відповідно до визначених нормативів і стандартів при дотриманні умов економічної обґрунтованості та соціальної справедливості.

5. Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору
    Забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Політика розвитку людських ресурсів на регіональному рівні спрямовуватиметься на забезпечення максимальної зайнятості працездатного населення. Зусилля місцевих органів влади і самоврядування будуть концентруватися на запровадженні дієвих стимулів щодо забезпечення гарантій зайнятості у процесі реструктуризації підприємств, на підтримці підприємництва і самозайнятості населення, розширенні практики громадських робіт, підвищенні гнучкості ринку праці.

6. Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля
    Загострення проблем безпеки навколишнього середовища і населення стало визначальною рисою сучасності. Зростання обсягів антропогенного впливу на природне середовище, урбанізація територій справляють потужний негативний вплив на населення.
    Екологічна безпека регіону розглядатиметься як сукупність процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров'я людей, як одна з категорій сталого розвитку економіки регіону.

3.2. Головні пріоритети Програми на 2009 рік за напрямками .

    У сфері ринку праці та зайнятості населення:
• Сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці;
• Залучення до проведення громадських робіт дасть змогу частково знизити дефіцит робочих місць, матеріально підтримати безробітних, зберегти мотивацію до праці, основним напрямом організації і проведення цих робіту місті буде комунальне господарство;

    Загальні заходи фінансуватимуться за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів підприємств. У 2009 році чинним законодавством збільшено навантаження на підприємства з нарахування внесків до відповідного Фонду з 1,3% до 1,6% та утримання з працюючих з 0,5% до 0,6%.
    Грошові доходи населення та заробітна плата:
    В наступному році найважливішою проблемою буде утримати позитивні надбання у динаміці щодо зростання доходів населення, яка відбулася останніми роками, хоча б на рівні минулого року.
    Відповідно норм Закону України від 31.10.2008 № 639 “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” передбачено:
• мінімальну заробітну плату запровадити з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня - 625 грн., з 1 липня - 630 грн., з 1 жовтня-650 грн. та з 1 грудня-669 грн. на місяць;
• фонд оплати праці працівників бюджетної сфери розраховується в умовах дії ІІІ етапу ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 545 гривень;
• також, фонд оплати праці цих працівників бюджетної сфери збільшено на:

1. суму підвищення посадових окладів працівникам, у яких посадовий оклад менший розміру мінімальної заробітної плати (І-ІІІ квартал - працівникам 1-2 тарифного розряду, ІV квартал - працівникам 1-3 тарифного розряду);
2. працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких будуть менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюватиметься на рівні мінімальної заробітної плати;
3. суму індексації заробітної плати відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.
• підвищення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) окремим категоріям педагогічних працівників та додаткову оплату за окремі види педагогічної діяльності у відсотках до тарифної ставки, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.07 № 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”;
• запровадження у 2009 році прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: що діяли у грудні 2008 року (загальний показник – 626 грн.)та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: 557 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: 701 гривень;
працездатних осіб: 669 гривень;
осіб, які втратили працездатність: 498 гривні;
• розмір податкової соціальної пільги (ПСП):
граничний розмір доходу який дає право на отримання ПСП з 890грн.збільшено до 940грн.;
мінімальна з/пл.. з 515 грн. до 605 грн.;
розмір пільги – 50грн.
сума податкової соціальної пільги – загальна з 257,50грн. збільшена до 302,50грн.; підвищена була 386,25 у 2009 році - 453,75;максимальна з 515,0 до 605,0грн.
    При позитивних показниках мінімальної заробітної плати, реальні фонди заробітної плати тільки державної сфери зменшено майже на 30% за рахунок зменшення заохочувальних заходів та надбавок.
    Номінальні грошові доходи населення у місті зростуть на 2,0%, і складуть 173,1 млн.грн., в розрахунку на душу населення – 9215,29грн.. Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки зросте теж на 2,0 відсотка. Середньомісячна заробітна платня штатних працівників в цілому по економіці зросте до 1304,1грн., в т.ч. в промисловості до 1277,2грн., в сільському господарстві до 875,0 грн., в оптовій та роздрібній торгівлі до 1003,7 грн. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств складе 618,2 грн.
    З боку держави запроваджується :
- відновлення диференціації пенсій (шляхом актуалізації показника з/пл.. та збільшення величини оцінки одного року страхового стажу),
- мінімальна погодинна заробітна плата як державна соціальна гарантія,
- удосконалення системи соціального страхування як способу захисту особи від втрат доходу,
- подовжується надання державна соціальної допомоги, також удосконалюється порядок надання адресної соціальної допомоги та соціальних послуг,
- удосконалення надання пільг, запроваджено податкову соціальну пільгу для працюючих,
- проведення компенсації із причин зростання цін індексацією всіх видів доходів.

    У 2009 році чинним законодавством зменшено навантаження на підприємства по нарахуванню внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності з 1,5% до 1,4% від фонду заробітної плати працівників.

    У сфері соціальної політики:
    Основне джерело реалізації соціальних програм – є державний бюджет, тому головним завданням державної влади «на містах» - використати ці кошти з найбільшим економічним ефектом, який повинен принести покращення рівня життя мешканців будь-якої територіальної одиниці.
    Реалізація державної політики спрямована на реалізацію плану заходів щодо подолання бідності та відбуватиметься у колі таких питань:
• Підвищення рівня життя
• Прожитковий мінімум
• Пенсійна реформа
• Соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу
• Державна допомога сім”ям, соціальна підтримка сімей з дітьми, а також дітей, позбавлених батьківського піклування
• Удосконалення порядку надання адресної соціальної допомоги та соціальних послуг
• Удосконалення порядку надання пільг
• Підвищення рівня зайнятості населення
• Соціальний захист осіб з обмеженими фізичними можливостями
• Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення
• Моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бідності

    Проте, не зважаючи на те, що останніми роками було зроблено чимало для подолання бідності та кожен четвертий громадян перебуває за межою бідності, то політикою держави є – реформування соціальної сфери, через запровадження пенсійної реформи й ефективної адресної соціальної допомоги та найголовнішим обов»язком усіх органів влади повинно бути забезпечення компенсації громадянам соціальних втрат, зокрема, пов»язаних зі зростанням тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги.
    У місті в 2009 році й надалі :
• соціальні послуги отримуватимє: 18 дитей будинка інтернату «Надія»; 179 громадян через територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; 80 громадян будинку-інтернату похилого віку;
• планується надати субсидій за житлово-комунальні послуги 600 сім»ям, які мешкають на території міста – майже півмільйона грн.;
• передбачається збільшити перелік і обсяги соціальної допомоги;
• надавати підтримку інвалідам та дітям – інвалідам (в межах дії міських програм соціального напрямку – 20,0тисгрн.);
• надавати допомогу малозабезпеченим мешканцям міста у завезенні дров, тощо;
• надавати матеріальну допомогу за рахунок міського бюджету малозабезпеченим верствам населення міста (передбачено на 2009 рік – 30,0тис.грн.)
• надавати підтримку сім»ям, які отримують соціальну допомогу та є багатодітніми, діти яких відвідують дитячі садки міста (пільги з міського бюджету майже 200,0тис.грн.)

    Тому, розвиток соціальної сфери у місті відбуватиметься у колі:
- поліпшення якості життя людей через проведення певної сумісної роботи всих гілок влади по детінізації економіки та розрахунків із працівниками «в конвертах»;
- продовження проведення заходів по профілактиці правопорушень і злочинності у місті;
- подолання дитячої бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх та вирішення питання опіки та піклування.

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

    Комплексною проблемою сектору є низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості, ефективності виробництва та інноваційного розвитку. Недостатня конкурентоспроможність промисловості визнана однією з основних загроз національній безпеці. Україна зменшила до критичних розмірів частку високотехнологічних виробництв, що зменшило попит на власні науково-дослідні та прикладні розробки і стримало розвиток трансферту технологій. Країна забезпечується промисловими товарами власного виробництва на 60-65%, інноваційною продукцією на 25-30%, а показники ефективності промислової діяльності значно нижчі за рівень інших країн, зокрема продуктивності праці –в 7-10, споживання енергетичних ресурсів – у 2-3 рази.
    Основною проблемою міського реального сектору економіки - є зношеність основних фондів підприємств.

    Паливно-енергетичний комплекс:

    Енергозабезпечення та енергозбереження, фінансове оздоровлення паливно-енергетичного сектору відбувається на виконання Указу Президента України від 16.06.1999 р. № 662/99, постанов КМУ по реалізації державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів.
    Наприкінці 2007 року на лініях зовнішнього освітлення було пере встановлено лічильники електричної енергії на многотарифні 4шт. (7,2тис.грн.), що дає змогу отримувати щороку економічний ефект.
    В межах заходів енергозбереження в місті планується надалі проводити певну роботу:
• запровадження багатотарифних лічильників на мережі ліній зовнішнього освітлення міста;
• на інших об'єктах комунальної власності ремонт і реконструкцію котельних, зокрема, переоснащення котелень №2 і №8 на використання біопалива;
• сприяння власникам у проведенні модернізації систем теплозаезпечення житлових будинків;

    У сфері розвиту підприємництва:

• сприяння у подовженні роботи у наданні безробітним одноразової виплати-допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
• сприяння усуненню економічних та адміністративних перешкод щодо розвитку підприємництва;
• залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у міських заходах, ярмарках для збільшення обсягів товарообігу;
• сприяння у подальшому створенні додаткових робочих місць на ринках міста;
• сприяння створенню належних умов для здійснення підприємницької діяльності на території Сватівського міського ринку (будівництво(модулів)критих робочих місць).

    У сфері розвитку торгівлі та побутових послуг:

• сприяння формуванню цивілізованої торгівельної інфраструктури у наданні якісних послуг населенню багатопрофільними підприємствами всіх форм власності, зокрема, шляхом будівництва торгівельних авто-зупинок у місті;
• сприяння розвитку та впорядкуванню роботи ринків міста, щодо покращення надання якісних торгівельних послуг;
• подальше сприяння щодо будівництва мереж нових торгівельних точок за санітарними нормами згідно чинного законодавства та покращення умов роздрібної торгівлі, будівництво супер - маркетів;
• сприяння розширенню мереж не розвинутих інших побутових послуг у місті (хімічна чистка одягу, косметичний салон, медичне обслуговування і інш.);

    У сфері промислової політики

    Промисловість є однією з провідних галузей економіки, яка здатна забезпечити зростання національного багатства та продуктивного капіталу, розширене відтворення валового внутрішнього продукту, сприяти економічному та соціальному розвитку суспільства. Державна політика спрямована на створення передумов для досягнення промислового потенціалу держави, підвищення його конкурентноспроможності.
    На території міської громади у 2008 році головною ціллю буде - беззбиткова робота підприємств міста та підвищення ефективності роботи промислового комплексу; основними завданнями – отримання прибутку. Виконання поставлених завдань буде виконуватися за рахунок власних коштів підприємств міста та кредитів фінансових установ.

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

    ЗАТ «Сватівська олія» - у 2009 році прогнозує отримати прибуток в сумі 125,0 тис. грн., збільшити обсяги виробництва на 45,5 % (289,4 млн. грн. в порівняних цінах), виробити 42,5 тис. тонн олії соняшникової (на 45,6 % більше відповідного рівня 2008 року). Фонд оплати праці зросте на 21,7 %. Прогнозується, що обсяг інвестицій в основний капітал становитиме 1,5 млн. грн. у фактичних цінах в т.ч 1,5 млн. грн. – на придбання машин і обладнання.

Легка промисловість

    ВАТ «Швейна фабрика «Сватівчанка» у 2009 році планує отримати прибуток в сумі 15 тис. грн. На фінансовий результат вплине збільшення обсягів виробництва на 32,3% (450тис. грн. в порівняних цінах), повне погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Середньооблікова чисельність працюючих зросте до30 чоловік, а середня заробітна плата до 600 грн. Підприємство планує освоїти 4 нових види продукції. Інвестиції в основний капітал не плануються.

Целюлозно-паперова промисловість

    ВАТ «Сватівська райдрукарня» в 2009 році планує отримати 2,5 тис. грн. прибутку. На фінансовий результат вплине збільшення обсягів виробництва на 5,7%, зменшення дебіторської заборгованості на 20% (20,0 тис. грн.), кредиторської заборгованості на 9,1 % (30 тис. грн.). Прогнозується довести середню заробітну плату до 985 грн., що на 34,1% меньше середньорайонного показника.

Металургія та оброблення металу.

    ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» у 2009році планує отримати прибуток в сумі 80 тис. грн. На це вплине збільшення обсягів виробництва 10% (5,2 млн. грн.), дебіторську та кредиторську заборгованість буде зменшено відповідно на 62,3 та 71,4 % в порівнянні з початком року, збільшення фонду оплати праці очікується на 27,9 %, середньомісячної заробітної плати - на 15% (1103 грн.). ТОВ планує укласти нові договори з замовниками на поставку продукції.

    У сфері аграрної політики:

    Подальший розвиток сільськогосподарської галузі.
    Так, планується отримати урожай зерна – 8261тонн, соняшнику – 1771тонн, реалізувати худоби та птиці в живій вазі – 18,0 тонн, виробити молока – 481,0 тонн, отримати приплоду телят від корів – 80, поросят – 3159, та підвищити рівень соціальної захищеності працюючих в агроформуваннях до 2008 року на 4,0% (заробітна плата становитиме 875,0грн.). Головні цілі 2009 року:
- ефективне використання грунту;
- технічне та технологічне переозброєння виробництва;
- розвиток галузі тваринництва, особливо молочного скотарства та свинарства.

    Основні заходи:
    в галузі рослинництва:
- підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок використання високоврожайних районованих сортів, внесення мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин;
- застосування передових енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;
- удосконалення сівозмін;
- зміцнення матеріально-технічної бази господарств за рахунок придбання високопродуктивної сучасної техніки;
    в галузі тваринництва:
- збільшення маточного поголів'я корів;
- покращення роботи по відтворенню поголів'я і вирощування ремонтного молодняка;
- удосконалення системи кормовиробництва і організація повноцінного годування с/г тварин;
- впровадження передових технологій у виробництві продукції тваринництва та кормовиробництві;
- нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва.

Транспорт і зв’язок

    Головні цілі у 2009 році:
    - покращення умов надання послуг населенню:
1. облаштування зупинок транспорту та відзначення зупинки пішохідним перехідом,
2. обмеження швидкості руху на в.ім. Грушевського та Садовій,
3. обмеження ваги транспортних засобів для руху по в.Садовій,
4. забезпечення зупинок транспорту розкладами руху,
5. встановлення відповідних дорожніх знаків;
- зростання обсягів перевезень пасажирів (додаткові маршрути)
- забезпечення телекомунікаційними послугами жителів міста у більших потрібних об”ємах.

    Основні завдання на 2009 рік:
- заміна автобусів, що не відповідають вимогам за терміном експлуатації і технічним станом, які становляться небезпечними, на сучасні ефективні в експлуатації автобуси
- будівництво розподільчих телефонних мереж по вулицях міста Сватове та введення їх в експлуатацію
- подальше впровадження послуг зв’язку на базі новітніх технологій та задоволення потреб споживачів на послуги телефонного зв’язку (телефонізація м.Сватове – вулиці: Говорова, Макарова, Комсомольська) Планується надати послуг електрозв’язку на суму 3300,0 ис. грн., в т.ч.населенню 2500,0 ис.грн..

    У сфері розвитку пасажирського транспорту:

• сприяння діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в галузі транспорту та отримання державної дотації на перевезення пільгової категорії громадян;
• здійснення заходів щодо упорядкування маршрутної мережі міського пасажирського транспорту;
• фінансова підтримка руху автобусу “Ветеран” в транспортному обслуговуванні населення міста;
• сприяння будівництву павільйонів та місць очікування транспорту, автобусних зупинок по місту (2007 рік додатково – 2 торгівельні автозупинки);
• сприяння відкриттю нової автостанції на території пл. Привокзальна, задля підвищення рівня надання транспортних послуг населенню міста.

    У сфері розвитку житлово-комунального господарства:

    Реалізація державних програм та розробка регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста, впровадження новітніх технологій у виробництві підприємств та покращення надання якісних послуг, шляхом переходу на договірні не „безкоштовні” умови їх надання.
    Основні завдання в 2009 році
    забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства і виконання заходів щодо енергозбереження, а також виконання інвестиційних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів щодо попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам в житлово-комунальному господарстві.
    Заходи на виконання намічених завдань і їх фінансове забезпечення:
- виконання інвестиційних проектів, направлених на соціально-економичний розвиток , заплановано:
- будівництво 1-ої черги споруд по попередженню підтоплення території міста (1800тис.грн.)
- створення належних умов для підприємців та покупців на міських ринках (73,5тис.грн.)
- капітальні вкладення в основний капітал (придбання спецтехніки та спец обладнання КП «Сватове-благоустрій», Редакція видання “Голос громади” , соціальна сфера- дитячі навчальні заклади - 120тис. грн.)
- заміна мереж водопостачання та водовідведення в багатоповерхових будинках міста (силами об”єднаннь співвласників будинків).
- виконання програми «Ремонт і реконструкція теплових мереж і котельних» по місту Сватове, якою планується:
а) проведення капітального ремонту котельні №2 і №8 на суму 295,0 тис.грн. за рахунок субвенцій з Державного бюджету і співфінансування з місцевого бюджету;
- на виконання інвестиційних проектів, направлених на попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам в житлово-комунальному господарстві заплановано коштів:
а) капітальний ремонт покрівель 2-х житлових будинків м. Сватове – 294,0тис.грн.- кошти з Державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету;
б) оснащення засобами обліку холодної води водопровідних мереж м. Сватове – 30,0 тис. грн. - засоби з Державного бюджету;
в) заміна існуючого застарілого стального водопровода по в.Макарова на п/етилен Д=75 мм протяжність 0,8 км;
г) проведення аварійно-відновлюваних робіт самопливного колектору від кв.Незалежності до КНС №1 довжиною 1,6 км діаметром 500 мм;
д) заміна існуючого застарілого стального водопровода по в.Говорова на п/етилен Д=75мм довжиною 0,5 км, Д=150мм довжиною 1,5км;
е) заміна існуючого застарілого стального водопровода по в.Н.Старобільська, Водою”янова на п/етилен Д=100 мм протяжністю 1,0 км;
ж) заміна існуючого застарілого стального водопровода по в.М.Жилкіна на п/етілен Д=50 мм протяжністю 0,6 км;
- подальше поповнення власними фінансовими ресурсамі міську казну:
1. станом на 01.01.2009 року по міському комунальному підприємству «Сватівський міський ринок» кількість торгівельних місць складає 430 шт., в т.ч. торгівельні палатки – 267шт., контейнера - 106шт., торгівельні столи – 57ш., при завантаженні міського ринка на 80%, ринковий збір становитиме понад 300,0 тис.грн.
2. додатково планується отримати даного збору від 108 торгових місць на приватному ринку ПП Сінькова І.В (2008 рік – 74,5тис.грн) та від ТОВ «Сватівський ринок» (керівник Курамшин Р.Б.) (2008 р.- 34,4тис.грн.).

    У сфері розвитку капітального будівництва:

- здійснення організаційних заходів щодо підготовки до будівництва та облаштування кладовища в м. Сватове (залучення додаткових коштів на умовах спів фінансування);
- модернізації та реконструкеція мереж водо- теплопостачання мешканцями міста із залученням пільгових кредитів (спів фінансування заходів з міського бюджету - 40,0тис.грн);
- реконструкція дорожньої мережі міста: ім..Чернишевського – 300м.; ім..Островського – 1100м; ім..Ф.Сасова, Розумного – 1500 ім..Горького – 200м; Ветеринарній - 200м; (ресурси обласного бюджету і міського – 200,0тис.грн.).

    В 2009 році підприємствами будівельної галузі планується отримати прибутки на суму 120 тис.грн. а саме ТОВ “Прометей” на 73,7 % (88,5 грн.) і Сватівський Райавтодор на 26,3 %.

    У сфері інвестиційної політики:

    Основні джерела інвестицій – бюджети всих рівней, власні кошти підприємств та кредити банків.
    З метою створення інвестиційно привабливої програми міста, пошуку економічно вигідних інвестиційних проектів, міська рада працює над втіленням інноваційного підходу у вирішенні цього питання (із досвіду інших країн) - шляхом реклами міста поза його межами задля відродження або переорієнтації виробництва профільних підприємств.
    Головні цілі:
1. Формування реєстру вільних виробничих площ, земельних ділянок, об’єктів комунальної власності з метою надання його до облдержадміністрації для формування Інвестиційного каталогу Луганської області
2. Проведення семінарів для потенційних інвесторів, приватних підприємців, суб’єктів господарської діяльності,
3. Обмін досвідом з суб’єктами підприємницької діяльності інших міст області .

    Основні галузі, в яких очікується залучення власних інвестицій та кредитів банків - це аграрний сектор економіки, житлово-комунальне господарство, харчова та переробна промисловість, будівництво та придбання машин і обладнання.
    Виконання інвестиційних проектів, направлених на соціально-економичний розвиток, за рахунок коштів бюджету розвитку міста заплановано: капітальний ремонт дитячих навчальних закладів (заміна вікон на модернізовані) майже 20,0тис.грн. та капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради зусиллями підприємств комунальної власності, для отримання ними додаткових коштів та зайнятості трудового потенціалу.
За рахунок коштів різних рівней бюджетів у 2009 році в місті планується:
Напрямки інвестиційних потоківОбсяги, тис.грн..
Переобладнання опалення на індивідуальне в багатоквартирних будинках (реалізація програми «Власний дім») 40,0
1000,0
Ремонт та відновлення авто покриття доріг вулиць міста: ім..Чернишевського, ім..Островського,ім..Ф.Сасова, Розумного, ім..Горького, Ветеринарна240,0
Капітальний ремонт систем водозабезпечення:10,0
- заміна застар. та знош.облад. на свердловині №1, №4; 
- заміна ваодогонів по Макарова, Садова, Садово-Наберіжна, Н.Старобільська, пл.50-річчя Перемоги; 
- заміна обладнання на сберігаючі енергоресурси на очисних спорудах;480,0
- заміна водогону від свердловини №6 до свердловини №4 
Капітальний ремонт покрівель 2-х житлових будинків в м.Сватове294,0
Оснащення засобами обліку холодної води30,0
Реконструкція котельні №8 і №2 295,0
Заходи по захисту земель м.Сватове від підтоплення1800,0
Модернізація мереж ліній зовнішнього освітлення20,0
Соціальна сфера міста (дитячі навчальні заклади міста) капітальний ремонт80,0
Благоустрій міста (оновлення і відтворення основних фондів комунальних підприємств міста; реконструкція і удосконалення існуючих об»єктів благоустрою; придбання та виготовлення нових )30,0

    Гуманітарна сфера:

Охорона здоров’я

    Медичне обслуговування населення району здійснюють Сватівська ЦРЛ (потужністю на 275 ліжок), 1 стоматологічна поліклініка, відділення швидкої медичної допомоги, 1 відділення переливання крові. Первинну медико – санітарну допомогу надають 8 сімейних лікарів на дільницях ЦРЛ.
    Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення складає 70,5. Середній термін роботи ліжка складає 332,7 днів.
    Завдання
- проведення заходів з реорганізації мережі ЛПЗ району;
- продовжувати розвиток використання денних стаціонарів та стаціонарів вдома на СЛА, ФАПах та ФП.
- продовжувати роботу по дооснащенню медичним обладнанням медичних закладів РТМО.
- продовжувати роботу по поновленню автомобільного транспорту медичних закладів РТМО.
-продовжувати роботу по першочергового забезпечення житлом молодих спеціалістів з вищою медичною освітою.
- з метою подальшого укріплення матеріально-технічної бази ЦРЛ повести заміну опалювальної системи неврологічного та інфекційного відділень, заміна віконних та двірних блоків.
- з метою подальшого укріплення матеріально-технічної бази закладів первинної ланки (фельдшерські та фельшерсько-акушерські пункти, лікарські амбулаторії) укладати з сільгоспвиробниками соціальні угоди.

    Бюджетний ресурс: державний та місцевий бюджет.

Освіта

    Яка є приоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.
    Головна ціль якої - забезпечення кожній дитині рівного доступу до загальної освіти, створення умов для всебічного розвитку особистості, спрямованих на підвищення загальної культури, надання можливості розвитку дітей, створення здорового середовища за рахунок:
- забезпечення збалансованого харчування дітей навчальних закладів у відповідності до норм харчування;
- пошуку можливостей відкриття нової групи в дитячому дошкільному навчальному закладі;
- поліпшення матеріально-технічної бази установ дошкільної освіти та залучення з цією метою коштів інших фінансових джерел (знайдено порозуміння з батьками та шефами міста у наданні додаткової підтримки у вигляді благодійної допомоги, так у 2007 році отримано – 129,2тисгрн., у 2008 році – 183,9тисгрн.);
- удосконалення фахових вмінь вихователів (щорічне підвищення їх квалівакації), запровадження сучасних методів, тощо (придбання методичної та дитячої літератури) для навчання та виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.
    Згідно чинного законодавства, загальною освітою повинно бути охоплено 100-відсотково маленьке населення дошкільного віку, то загальний норматив охоплення дошкільною освітою при розрахунку видатків по Україні становить - 40%. Із 1000 дітлахів дошкільного віку по Сватівській територіальній громаді відвідує дитячі навчальні заклади - 403 дитин, або 40,3%.
    Останніми роками за рахунок бюджету розвитку (понад мільйона грн..) та досконалій організації заходів по ефективному використанню цих коштів, було проведено реконструкції, переобладнання всих систем опалення садочків, газифіковано, замінено мережі водопостачання, проведено капітальні ремонти кухонь, встановлені бойлері підогріву води (100-відсоткова потреба), придбані універсальні пічі приготування їжі, проведено капітальні ремонти та відновлено дахи, побудовано «зимовий сад» в межах ремонту балкону та даху, започаткована робота по заміні вікон на сучасні. Поточні обсяги фінансування на утримання та збереження дошкільних установ міської ради кожен рік становлять тритину міського бюджету (у 2008 році - понад два мільйони коштів, у 2009 році понад 2,5 млн.грн.) і є одним з основних напрямків роботи міської влади.

Культура

    Покликання даної сфери - організувати культурний відпочинок та дозвілля мешканців, враховуючи інтереси всіх верств населення. Виконавчий комітет міської ради у 2009 році буде реалізовувати загальноміськи заходи цільової програми, які спрямовані на організацію відпочиноку сватівчан у державні, новорічні, дитячі і міські свята, а також спрямує зусилля на:
- збереження національної, культурної спадщини, забезпечення доступу населення до культурних надбань, занять у клубах за інтересами;
- зміцнення матеріально-технічної бази міського клубу культури та дозвілля;
- збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною базою;
- активізацію роботи з охорони об’єктів культурної спадщини, збереження і реставрації історичних пам’яток міста (реконструкція меморіалу Слави, Пам»яті та Скорботи; реконструкція Братської могили на центральному кладовищі; установка пам»ятника Т.Г.Шевченко на в.Шевченко; будівництво пам»ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЄС по вул. Первомайській; реконструкція скверу ім..Титова; ремонт пам»ятнику Леніна на пл..50-річчя Перемоги);
- відродження духовності у підростаючого покоління, покращення патріотичного та морального виховання дітей та молоді;
- організацію повноцінного літнього відпочинку дітей;
- розширити мережу надання послуг (на платній основі) міського клубу культури і дозвілля
    На відповідні заходи міським бюджетом планується передбачити у 2009 році понад 350,0тис.грн..

Фізична культура і спорт

    Вагоме місце у територіальній громаді відводиться фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі. Основним напрямком цієї роботи є залучення до спортивних змагань колективів підприємств, установ, організацій, дітей та молоді.
    Традиційними в місті стали турніри пам»яті Героя соціалістичної праці Палійова Й.Я. з міні-футболу, пам»яті генерала Герасимова В.О. з силових видів спорту, змагання з волейболу серед колективів підприємств пам»яті Шепеля Є.В., чемпіонат міста з футболу на кубок мера, який проводиться в рамках заходів Дня міста, Новорічна спартакіада керівників міста та інші.
    З метою масового залучення учнів закладів освіти до систематичних занять фізичною культурою, зниження захворювання і підвищення стану здоров»я, пропаганди здорового способу життя в місті в усіх закладах освіти, проводяться спортивні змагання.
    Матеріально-технічна база для проведення фізкультурно - оздоровчої і спортивно-масової роботи в місті налічує 1 стадіон, 1 футбольне поле, 6 спортивних залів, 17 спортивних майданчиків та майданчиків з тренажерним обладнанням.
    Тому у 2009 році пріоритетними напрямками роботи виконавчого комітету будуть:
- збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного функціонування (ремонт та надання в оренду приміщень стадіону «Нива»);
- створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання;
- проведення міських змагань та спортивних заходів серед керівників, працівників підприємств міста;
- участь у спортивних змагань обласного та державного рівнів;
- пошук інших можливих джерел фінансування на викоання програм даного напрямку різних рівней.
    Так, у 2008 році Комунальною установою «Луганський обласний центр «Спорт для всіх» було надано на правах відання (відповідальне збереження) Сватівській міській ради дитячий спортивний майданчик балансовою вартістю 60,0тис.грн., який було облаштовано на пл..50-річчя Перемоги для маленької вікової групи мешканців міста. У 2009 році передедбачається отримати відповідний майданчик у власність територіальної громади й надалі розвивати і поширювати стосунки у даному напрямку; провести його реконструкцію та удосконалення з придбанням гойдалок та альтанок.

Робота з дітьми та організація відпочинку і оздоровлення

    Щороку міська рада проводить організацію з перебування та оздоровлення 50 вихованців міського клубу культури та дозвілля (активна, спортивна молодь 1989-1992 року народження) на базі відпочинку «Дзержинец», на Краснооскольском водосховищі селища Борове Харківської області за міською програмою «Оздоровлення вихованців Сватівського міського клуба культури та дозвілля в період літнього відпочинку» (фінансування 2008рік – 7,0тис.грн., 2009 рік – 20,0тис.грн.).
    Дана програми направлена на укріплення фізичного и психічного здоров»я дітей, при умовах безпечного і еффективного їх перебування у таборі. Ціль: забезпечення здорового та посиленного харчування, збереження та популяризація здорового образу життя, здоровья дітей, розвиток туризму і інших форм активного відпочинку. Завдання: примноження рівня майстерності в обраних учнями дисціплінах, виховання почуттів товарищества, гуртожитку, тощо. Шляхом: вправ, водних процедур, змагань, конкурсів, естафет, концертів, «веселих стартів» та навичок загартовування.

Молодіжна політика

    Реалізація держаної політики підтримки молоді закріплена заходами Загальнодержавної програми й охоплює таке коло проблемних питань та шляхи їх вирішення :
• забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді шляхом проведення всеукраїнських навчально-методичних семінарів, конференцій, акцій «Молодіжний трудовий загін як специфічна форма дозвілля, заробітку та змістовного відпочинку молоді», вторинної зайнятості у сільській місцевості, поширення передових форм та методів співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності «Молодий підприємець року», створення сайту «Праця молоді»;
• формування здорового способу життя молоді шляхом проведення всеукраїнських культурно-мистецьких акцій, семінарів «Плаування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування»;
• сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді шляхом сприяння проведенню міжнародних молодіжних інтелектуальних ігор та змагань і інш.;
• формування поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;
• розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями;
• залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
• інтеграція молоді до європейської молодіжної спільноти;
• формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики;
• реалізація прав молоді з обмеженими фізичними можливостями.
    Головна ціль і завдання місцевої влади: доцільно і ефективно використати державні ресурси на подолання проблем, врахувуючи місцеві особливості.
    У 2009 році передбачається поліпшення становища сім‘ї, демографічної та соціальної ситуації, створення сприятливих політичних, економічних, соціальних передумов для життєвого самовизначення і реалізації молоді у соціально-економічному, політичному, культурному житті міста, підвищення рівна духовних, моральних, фізичних цінностей, авторитету української родини.
    У сфері інформаційної політики:

- висвітлення всих сфер діяльності Сватівської міської ради та її виконавчого комітету у щотижневій газеті “Голос Громади” та інших газетах та періодичних видань луганської області та загальноукраїнських;
- активізація роботи редакції газети “Голос громади” щодо формування у населення духовності і здорового способу життя;
- створення належної матеріально-технічної бази МКП “Редакція газети “Голос Громади”;

    На цілі бюджетом Сватівської громади передбачається виділити понад 140 тис. буджетних коштів.
    У сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини

Охорона навколишнього природного середовища.

    Виконуючи Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, піклуючись про здоров”я жителів, а також з метою збереження рослинного та тваринного світу в місті проводиться комплекс заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану довкілля. За для утримання квітників й газонів міста, які його прикрашають та є зеленими оазисами, міською радою щороку спрямовуються немалі кошти. Сватівська міська рада приділяє увагу утриманню всіх об»єктів благоустрою в чистоті та санітарному стану міста.
    На заходи по захисту земель м. Сватове від підтоплення з обласного екологічного фонду було виділено у 2008 році 800,0 тис. грн. за які виконуються роботи по зниженню рівня підземних вод в районі вулиць Зеленої, Невського та Дзержинського м. Сватове. На 2009 рік передбачено 1млн.800тис.грн. на продовження робіт розпочатих минулого року.
    Для вирішення питань охорони навколишнього природного середовища виконком міської ради й надалі буде виконувати завдання проекту цільової міської програми “Забезпечення реалізації заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього середвища на здоров”я населення міста Сватове ” розробленої на 2009 рік.
    Зокрема, у 2008 році кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету були використані КП«Сватове-благоустрій» на проведення робіт по розчистці лісосмуги від несанкціонованих сміттєзвалищ біля полігону твердих побутових відходів на суму 4,4тис.грн., та для стимулювання активності громадян міста з питань охорони довкілля (до проведення місячнику благоустрою та дня довкілля) – 0,08тис.грн.
    У 2007 році було проведено заходи із створення об»єктів природного фонду (парк); організовано та проведено еколого - краєзнавчу експедицію по річці Красна та Хорино ЕКК «Горизонт» та проведенно ряд робіт на полігоні твердих побутових відходів задля їх утилізації.
    У 2009 році міською радою передбачається: подовжити виконання намічених міською програмою цілей та завдань щодо благоустрою зон відпочинку на річках із залученням коштів підприємств, підприємців, екологічного фонду, міського бюджету, залучити інші (державні, іноземні, тощо) шляхом проведення організаційних заходів по підготовці проекту (гранта) на :
- здійснення робіт щодо благоустрою міста:
• придбання та виготовлення контейнерів та урн по збору сміття;
• встановлення паркових лавочок;
- планування будівництва міського цвинтаря;
- реконструкція облаштування полігону твердих побутових відходів;
- облаштування скверу пам”яті жертвам Чорнобиля;
- реконструкція парку ім.Титова;
- виконання частини робіт по ліквідації підтоплення м. Сватове ґрунтовими водами;
- ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований режим роботи само виливних артезіанських свердловин на території міста;
- оздоровлення санітарно-епідеміологічного стану міста;
- вирішення екологічних проблем, пов’язаних з господарською діяльністю;
- здійснення постійного контролю за екологічним станом та проведенням природоохоронних заходів на території міста.

Техногенна безпека

    В установах комунальної власності міської ради проводяться попереджувальні заходи щодо недопущення пожежної та інших ситуацій, такі як: вимірювання електричного опіру, заземлення та лабораторних робіт та придбання первинних засобів пожежогасіння.
    В межах міста щороку проводяться роботи по поліпшенню безпечного стану дорожнього руху, проводяться необхідні заходи із зимового утримання дорг і тротуарів міста (посипка протиожиледною сумішшю), звалюванню сухостійних загрозливих дерев, своєчасній роботі по санітарній очистці міста. На ці заходи міською радою витричаються щороку майже 100,0 тис.грн.
    Головні цілі у 2009 році - підвищення рівня техногенної безпеки населення територіальної громади, а саме:
- підтримка у забезпеченні населення й особового складу невоєнізованих формувань необхідними засобами та ПММ для вирішення надзвичайних ситуацій природного та техногенно – екологічного характеру;
- забезпеченя протипожежного стану на підприємствах міста;
- фінансова підтримка відповідних підприємств міста щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій пов»язаних із забезпеченням населення питною водою та епідемією пташиного грипу;
- покращення стану доріг, тротуарів вулиць та усунення недоліків щодо забезпечення безпечними умовами учасників дорожнього руху;
- своєчасний ремонт і встановлення відповідних дорожніх знаків та розмітки дорожного покриття, задля безпеки дорожнього руху;
- сприяння активізації громадськіх формувань з охорони громадського порядку;
- сприяння відродженню діяльності пунктів громадського правопорядку в мікорайнах міста;
- сприяння в роботі всих відповідних служб міста щодо забезпеченню проведення заходів по профілактиці злочинності на території Сватівської міської ради;
- сприяння проведенню комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня цивільного захисту населення.

Охорона праці

    В установах Сватівської міської ради постійно приділяється увага поліпшенню умов праці робітників. Всі комунальні підприємства, і установи міської ради мають чинні колективні угоди. У 2009 році планується провести заходи з атестації робочих місць на бюджетних установах. А також:
- сприяння доведення рівня безпеки на виробництві до рівня європейських держав та покращення стану охорони праці;
- зниження виробничого та невиробничого характеру травматизму, професійних захворювань та аварій;
- збереження трудового потенціалу;
- проведення аттестації 7 робочих місць на установах бюджетної сфери міської ради.

    Зовнішньоекономічна діяльність

    На території Сватівської громади функціонує одне підприємство, що займається зовнішньоекономічною діяльністю – ЗАТ «Сватівська олія», ТОв „Слобожанський завод продтоварів”. Підприємства експортують олію нерафіновану.
    Очікуваний результат експорту продукції у 2009 році - 1,4млн. доларів США (246,9% до рівня 2006 року). Обсяги експорту на 2009 рік прогнозуються на рівні 2008 року.
    В структурі експорту 100 % продукції буде експортуватися до країн СНД та в пошуку замовників з інших країн світу.
    Сфера управління об’єктами комунальної власності:

    Враховуючи виконання рішення 29-ої сесії міської ради від 12 грудня 2008 року щодо проведення реформування МКП „Добробут”, основним завданням на 2009 рік буде: досягнення 100-відсоткової приватизації житлового фонду та створення об”єднань співвласників багатоквартирних будинків, що дасть змогу перейти до нових відносин між мешканцями міста і комунальними підприємствами, а також:
- здійснити заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств та закладів комунальної власності територіальної громади міста;
- продовжити розпочату роботу з укріплення матеріально-технічної бази бюджетних установ (придбання устаткування та обладнання) та комунальних підприємств (придбання основних засобів), що дає змогу поповнювати їх статутний фонд та зміцнює і оновлює частку власності комунального майна територіальної громади міста. 

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.